AKROPOLIS - rodinné centrum

počitadlo
Počítáno od 3.5.2007

webmaster


Občanské sdružení Akropolis

Živé stříbro

Aktualizováno: 10.7.2014 10:25
Informace o ceně: 1050,-Kč/ pololetí

- výchovně-vzdělávací program pro děti mladšího školního věku s poruchou pozornosti (ADD) nebo vývojovou poruchou pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) v multisenzorické místnosti Snoezelen.

Lektorka: Pavlína Krátká

Forma: individuální nebo skupinové programy (dle dohody)

Cíle programu Živé stříbro:
• Podpora zdravého sebevědomí a sebehodnocení dítěte.
• Zvýšení míry soustředění v rámci oblíbené činnosti nebo zájmu dítěte                                                                             hyperactiv
• Zlepšení komunikačních dovedností dítěte s jeho blízkým okolím (rodina, škola, přátelé).
• Nácvik žádoucího sociálního chování.
• Individuální rozvoj dílčích schopností a dovedností dítěte ve smyslové, mentální, emoční a sociální oblasti.


Postupy a principy, které uplatňujeme:
• Klidný přístup a velká trpělivost při práci.
• Vzájemná spolupráce při činnostech místo zadávání úkolů.
• Podněcování multisenzorického vnímání (zapojení všech smyslů - zrak, sluch, čich, hmat, chuť) a zábavné formy učení s důrazem na praktičnost.
• Dělení činností na krátké časové úseky s prokládáním odpočinku.
• Dramatizace a názorné pohybové předvádění činností.
• Práce v různých polohách - vkleče, vleže na koberci apod., spojení s volnou hrou při které dítě může vybít „přebytečnou" energii.
• Podpora jednotného výchovného a vzdělávacího prostředí, spolupráce s rodinou a školou.
• Časté pochvaly a povzbuzování při práci.
• Rozvoj kladných stránek dítěte, oblastí ve kterých vyniká.


 

Stručná definice ADD a ADHD:
• ADD (porucha pozornosti) se projevuje zvýšenou impulsivitou a neschopností přiměřené koncentrace na určitý podnět po dostatečně dlouhou dobu. Typickým projevem je slabá pozornost, unavitelnost, dítě není schopné delšího a kvalitnějšího soustředění, zvláště u plnění zadaných úkolů a s jejich dokončením v určitém časovém limitu. U ničeho nevydrží a nic je delší dobu nebaví. Tyto děti potřebují pracovat v krátkých intervalech.
• ADHD (vývojová porucha pozornosti s hyperaktivitou) - jedná se o neurovývojovou poruchu charakteristickou především poruchou pozornosti, impulzivitou a hyperaktivitou. Všechny tyto příznaky se projevují už od raného dětství. Na vzniku ADHD se přibližně z 80 % podílí dědičnost. Příznaky impulzivity a hyperaktivity se projevují třikrát až pětkrát častěji u chlapců. Okolím jsou považováni za „zlobivé", „uličnické" apod. Dívky častěji postihuje porucha pozornosti a společnost je proto vnímá spíše jako nenápadné a „hloupé".
Typické projevy dítěte s ADHD: deficit pozornosti (krátké intervaly zaměření na jednu věc, chybí reflexe času), impulzivnost (rychlé, neadekvátní reakce, špatné porozumění vlastním pocitům, často i neschopnost je verbalizovat), nižší sebehodnocení, vztahovačnost, hyperaktivita (neúčelné, nadbytečné pohyby, bez ohledu na okolí a situaci), zvýšený řečový projev (to jak hlasitost, tak množství, své činnosti často doprovází zvuky a komentáři), neschopnost se podřídit autoritě, agresivita, problémy při navazování vztahů s vrstevníky.

 

Snoezelen v Akropolis: https://www.youtube.com/watch?v=PsFPI69NLv0


Doporučená odborná literatura:
• Jucovičová D., Žáčková H.: Reedukace specifických poruch učení u dětí, Portál, Praha, 2009.
• Kocurová, M.: Specifické poruchy učení a chování. Západočeská univerzita, Plzeň 2000
• Kaprová, Z.: O problémech žáků s poruchami učení v současné škole a cestách k jejich řešení. Tech-market, Praha 1997
• Michalová, Z. : Analýza dílčích aspektů specifických poruch. Univerzita Karlova, Praha 2004
• Pokorná, V.: Teorie, diagnostika a náprava specifických poruch učení. Portál, Praha 1997
• Selikowitz, M.: Dyslexie a jiné poruchy učení. Grada, Praha 2000
• Zelinková, O.: Poruchy učení. Portál, 2003
• Vzdělávání dětí s poruchami učení na 1.stupni ZŠ. Nakladatelství RAABE, Praha, 2009.

 

Internetové zdroje a odkazy pro rodiče i učitele:
http://www.ieducare.com/soubory/File/anotace/prirucka.pdf
http://is.muni.cz/th/54628/pedf_m/_DP_6.4..txt
http://www.speczs.cz/informace/poruchy-chovani
http://www.kaminet.cz/
http://www.dys.cz/

Přihláška nutná, omezená kapacita míst.

Děkujeme a tešíme se na Vás!Děkujeme za podporu:


logoMPSV-m-sm
„Aktivity projektu Spolu a aktivně jsou
podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV."

znak-UH
Město Uherské Hradiště

Vzdělávací, rodinné a dobrovolnické centrum Akropolis

je centrum pro aktivní trávení volného času. Centrum Akropolis je nestátní nezisková organizace působící v Uherském Hradišti pro spádovou oblast uherskohradištska.
Široká nabídka kurzů pro děti a pro dospělé se službou hlídání dětí. Akivity rodičů s dětmi, divadlo, aerobic, jazykové a vzdělávací kurzy.